Margret Fischer
Senior Administrative Officer
EMBL Hamburg c/o DESY, Notkestraße 85, 22607 Hamburg, Germany

Tel: +49 40 89902-110
E-mail: margret.fischer@embl-hamburg.de